Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Traumahoitajayhdistys ry., Föreningen för Traumaskötare i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Trauma Nurse Association ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on strhy.

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa traumapotilaan hoidossa toimivien hoitajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Lisäksi sen tarkoitus on edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja parantaa traumapotilaan hoidon kansallisia ja kansainvälisiä edellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutusta, kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää rahankeräyksiä, järjestämällä opintopäiviä, joiden yhteydessä on ammattialaan liittyvä näyttely. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja järjestää arpajaisia, kerätä mainosilmoituksilla rahaa ja harjoittaa alansa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua traumapotilaiden hoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita hallituksen sopivaksi katsomia henkilöitä. Traumahoidon kehittämisestä kiinnostuneita oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilin/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Yhdistyksellä on oikeus periä varsinaisilta ja  kannattajajäseniltään mahdollista liittymismaksua sekä vuosittaista jäsenmaksua, joiden suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittaa asiasta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on huomautuksista huolimatta käyttäytynyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksuaan.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 7muuta hallituksen varsinaista jäsentä.

Hallitus järjestäytyy puheenjohtajan johdolla ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, jolloin valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, taloudenhoitaja tai varainhoitaja.

Puheenjohtajaa valitaan kolmeksi vuodeksi ja hallituksen muu varsinainen jäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan site, että puolet muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Mikään ei estä henkilön/ henkilöiden uudelleen valintaa jakson päätettyä.

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen syyskokousta seuraava täysi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan muut tarvittavat toimihenkilöt.