img-20190331-wa0001.jpg
 
 

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Traumahoitajayhdistys ry., Föreningen för Traumaskötare i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Trauma Nurse Association ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on strhy.


Yhdistyksen tarkoitus on valvoa traumapotilaan hoidossa toimivien hoitajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Lisäksi sen tarkoitus on edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja parantaa traumapotilaan hoidon kansallisia ja kansainvälisiä edellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutusta, kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää rahankeräyksiä, järjestämällä opintopäiviä, joiden yhteydessä on ammattialaan liittyvä näyttely. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja järjestää arpajaisia, kerätä mainosilmoituksilla rahaa ja harjoittaa alansa julkaisutoimintaa.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua traumapotilaiden hoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita hallituksen sopivaksi katsomia henkilöitä. Traumahoidon kehittämisestä kiinnostuneita oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilin/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Yhdistyksellä on oikeus periä varsinaisilta ja  kannattajajäseniltään mahdollista liittymismaksua sekä vuosittaista jäsenmaksua, joiden suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittaa asiasta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on huomautuksista huolimatta käyttäytynyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksuaan.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 7muuta hallituksen varsinaista jäsentä.
Hallitus järjestäytyy puheenjohtajan johdolla ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, jolloin valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, taloudenhoitaja tai varainhoitaja.
Puheenjohtajaa valitaan kolmeksi vuodeksi ja hallituksen muu varsinainen jäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan site, että puolet muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Mikään ei estä henkilön/ henkilöiden uudelleen valintaa jakson päätettyä.
Hallituksen toimikausi on yhdistyksen syyskokousta seuraava täysi kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus voi kokoontua fyysisesti tai pitää etäkokouksia joko puhelimitse, sähköpostilla tai yhdistyksen verkkoympäristössä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Yhdistyksellä on kaksi varsinaista vuosikokousta. Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseensa toukokuussa ja syyskokoukseensa marraskuun loppuun mennessä yhdistyksen hallituksen määrääminä päivinä sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava jäsenille kirjeitse vähintään 14 vrk ennen kokousta.


Yhdistyksen kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

II Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus; Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet 6§:n mukaisesti
 6. valitaan yksi HTM tai KHT tilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastajaa ja hänen varahenkilönsä
 7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu käytetään sen varat purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.


11§

Yhdistyksen kunniajäsenen kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä vuosikokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö jonka hallitus esittää ja vuosikokous hyväksyy. Henkilön tulee edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta traumapotilaan hoitoketjun eri vaiheessa työskentelevien hoitajien ja muiden traumapotilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien välillä.